REGULAMIN

REGULAMIN ENERGY FITNESS CLUBREGULAMIN ENERGY FITNESS CLUB

 

1.Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Energy Fitness Club.

2.Energy Fitness Club, zwany dalej Klubem, świadczy usługi w zakresie zorganizowanych zajęć sportowych, masażu, porad dietetycznych, solarium, odnowy biologicznej i kosmetyki. Administratorami danych osobowych są podmioty gospodarcze:

Energy S.C. ul. Grochowska 170A, 04-357 Warszawa; Energy 2 S.C. ul. St. Wojciechowskiego 37 lok. 48, 02-495 Warszawa; Energy 6 S.C. ul. Senatorska 20, 00-095 Warszawa; będące właścicielami marki Energy Fitness Club / Energy Fitness Club tylko dla Kobiet / Energy Fitness Club Palace; których adres korespondencyjny to ul. Senatorska 20, 00-095 Warszawa. 

2.1.Jako administratorzy danych osobowych, ww. spółki informują Pana/ Panią, iż: 

- podanie danych jest dobrowolne; 

-posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

-podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.; 

-inspektorem ochrony danych w ww. spółkach jest Pan Dariusz Kuskowski adres e-mail odo@energyfitness.pl; 

-dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz przez okres wynikający z przepisów prawno-skarbowych; 

-ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2.2.W celu opisanym w pkt. 2.1. należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres ul. Senatorska 20, 00-095 Warszawa lub mailowej na adres bok@energyfitness.pl. 

2.3. W przypadku żądania usunięcia danych Klub na stałe blokuje wydaną kartę członkowską bez możliwości jej ponownej aktywacji.

3.Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6) złożą na Kwestionariuszu Osobowym Klubu własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach sportowych oraz osoby posiadające karty partnerskie lub w przypadku rejestracji i zakupu karnetu poprzez stronę www.energyfitness.pl zaznaczą checkbox wyboru iż zapoznali się z niniejszym Regulaminem Energy Fitness Club. 

3.1.Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

3.2.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

3.3.Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna. 

4.Klienci korzystający z usług Klubu są zobowiązani do zakupienia wejścia jednorazowego lub Karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.energyfitness.pl w zakładce cennik. Wszelkie informacje podane w zakładkach innych niż „cennik” lub dedykowanych poszczególnym Klubom mają charakter promocyjny, czasowy i nie łączą się z żadnymi innymi promocjami i/lub ofertami dostępnymi na rynku a dotyczącymi oferty któregokolwiek z klubów Energy Fitness Club. 

4.1.Godziny otwarcia Klubu określone są na stronie internetowej www.energyfitness.pl oraz w każdym z Klubów i mogą ulec zmianie. 

4.2.Osoby posiadające karty partnerskie mogą posiadać konto w strefie Energy Online po uprzednim samodzielnym zarejestrowaniu się na stronie www.energyfitness.pl, a w trakcie rejestracji zaznaczeniu checkbox, iż zapoznały się z niniejszym Regulaminem Energy Fitness Club. 

4.3.Wykupiony w Klubie lub poprzez zakupy grupowe Karnet, jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę. Karnet może być zrealizowany tylko i wyłącznie w Klubie, który został wybrany podczas procesu zakupowego. 

4.3.1.Zwrotu zakupionego karnetu w ramach zakupów grupowych, który nie został aktywowany, należy dokonać u pośrednika, który pobierał opłatę. 

4.3.2.W przypadku zwrotu karnetu zakupionego w ramach zakupów grupowych i już aktywowanego, kwota jaką klient zapłacił portalowi pośredniczącemu jest pomniejszana o wykorzystany okres, koszty obsługi, założenia i utrzymywania konta w systemach a także o prowizję należną portalowi pośredniczącemu. 

4.4. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. 

4.4.1.Karnet podstawowy zakupiony w Klubie, online lub poprzez portal zakupów grupowych jest zawsze ważny 28 dni od daty zakupu (aktywacji, w przypadku karnetu zakupionego poprzez portale zakupów grupowych), a karnety długookresowe są wielokrotnością okresu podstawowego. 

4.4.2.Karnety zakupione w formie vouchera prezentowego lub wygrane w konkursie organizowanym przez podmiot będący właścicielem marki Energy Fitness Club lub podmiot współpracujący są ważne 28 dni od daty aktywacji w przypadku karnetu podstawowego tzw. „miesięcznego” lub są wielokrotnością tego okresu w przypadku karnetów długookresowych. 

4.4.3.Karnet open to karnet umożliwiający korzystanie z siłowni oraz zorganizowanych zajęć sportowych. Dodatkowo, jeśli w danym obiekcie są dostępne, klient może korzystać w ramach karnetu z sauny oraz masażera limfatycznego - rollen. 

4.4.4.Karnet sieciowy to karnet umożliwiający korzystanie ze wszystkich klubów pod marką Energy Fitness Club i obejmuje w standardzie korzystanie z siłowni oraz zorganizowanych zajęć sportowych. Dodatkowo, jeśli w danym obiekcie są dostępne, klient może korzystać w ramach karnetu z sauny oraz masażera limfatycznego - rollen.  

4.4.5.Karnety sieciowe promocyjne zawsze obejmują usługi opisane w pkt. 4.4.4 

4.5.Karnet można zawiesić lub przedłużyć tylko na podstawie dokumentu potwierdzającego brak możliwości uprawiania aktywności sportowej. Dokument ten musi zawierać dane identyfikacyjne osoby (lekarza) go wystawiającej. 

4.5.1.Maksymalny okres przedłużenia karnetu to okres zgodny z przedstawionym dokumentem. 

4.6.Energy Fitness Club zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu w okresie świątecznym (święta kościelne, państwowe) oraz w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów bądź z powodów innych, niezależnych od Klubu. Sytuacje takie nie powodują wydłużenia okresu trwania karnetu jednak mogą być podstawą do złożenia reklamacji. 

4.7.Czas obowiązywania karnetów (w tym promocje oraz zakupy grupowe) liczony jest od daty ich zakupu (dostarczenia kuponu do Klubu przed upływem daty ważności) i nie podlega przesunięciu na inny termin; chyba że promocja stanowi inaczej. 

4.8.Z uwagi na to, że Klub dostosowuje administrację, zasoby ludzkie i organizację do ilości wykupionych karnetów, a także z uwagi na ograniczoną ilość klientów, którą Klub jest w stanie obsłużyć, niezależnie od ilości wizyt w Klubie w okresie ważności karnetu klient ma zapewnioną możliwość skorzystania z usług, a nieskorzystanie z tej możliwości nie oznacza, że Klub nie wykonał usługi.

4.9.Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW. 

4.10.Posiadanie konta w systemie Energy Online wymaga podania prawidłowych danych, przy czym niezbędne jest podanie adresu email będącego loginem do ww. systemu. 

4.10.1.Konsekwencje w tym konsekwencje prawne podania nieprawidłowych danych ponosi klient. 

5.Udostępnienie Karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu. 

6.Zasady korzystania z Karnetów: 

6.1.Klient, który posiada wykupiony Karnet może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach w Klubie, w którym dokonał zakupu, zgodnie z rodzajem wykupionej usługi, po dokonaniu zapisu online. 

6.2.Osoba z Karnetem Energy Fitness Club która nie dokonała zapisu na zajęcia, zobowiązana jest do ustąpienia miejsca osobie zapisanej na zajęcia. 

6.3.Osoby, które 3 krotnie nie będą obecne na zajęciach oraz nie odwołają rezerwacji, nie będą miały możliwości dokonywania zapisów przez okres ustalany indywidualnie (maksymalnie 90 dni). 

6.4.Odwołana rezerwacja jest skuteczna, jeśli została dokonana na minimum 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć. 

6.5.W przypadku chęci odwołania rezerwacji na mniej niż 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć należy skontaktować się telefonicznie z recepcją klubu, w którym została dokonana rezerwacja.

6.6.Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach. 

7.W przypadku zgubienia Karty Klubowej Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji. Nowa Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu danych osobowych i numeru Karty Klienta oraz po uiszczeniu przez niego opłaty w wysokości 25 zł brutto. 

7.1.Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać Karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu i następnie pozostawić go w recepcji w celu uzyskania kluczyka do szafki. 

7.2.Pracownik Klubu w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do Klubu. 

7.3.Po zakończonym treningu należy oddać w recepcji kluczyk i odebrać Karnet. 

7.4.W przypadku zgubienia lub złamania kluczyka należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł brutto, w celu pokrycia kosztów wymiany zamka.

8.W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora/trenera przed zajęciami. 

8.1.W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu pracownikowi recepcji; nie później niż przed opuszczeniem Klubu w dniu wystąpienia zdarzenia. 

9.Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce. 

10.W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne, z czystą białą podeszwą – inne od tego, w którym Klient przyszedł do Klubu. Na zajęciach fitness i na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Zakazane są klapki, baletki, japonki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej. 

10.1.Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających lub przebywania na terenie Klubu pod ich wpływem. 

10.2.Na teren siłowni i sal fitness zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas zajęć obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy. 

10.3.Ćwiczący są zobowiązani ćwiczyć w stroju sportowym i korzystać z ręcznika kładąc go na urządzeniach do ćwiczeń i matach. 

11.Energy Fitness Club zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafików zajęć, instruktorów prowadzących zajęcia. Klub zastrzega sobie również prawo odwołania zajęć, jeśli na dany trening przyjdzie mniej niż 3 osoby. W zamian za to istnieje możliwość odrobienia zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na zajęciach fitness. 

12.Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy treningów zobowiązani są do utrzymania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu. 

12.1.Użytkowanie sal przez indywidualnych klientów, poza czasem w którym trwają zajęcia zorganizowane, nie jest możliwe.

13.2.W salach treningowych należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów. 

12.3.Przy ćwiczeniu z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Niedopuszczalne są krzyki i rzucanie ciężarów oraz zachowania nieprzyzwoite. 

12.4.Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zachowania tolerancji i zrozumienia wobec siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka lub agresywnego zachowania. 

13.Energy Fitness Club nie wyraża zgody na prowadzenie przez klientów Klubu treningów personalnych osobom trzecim. 

13.1.W przypadku wykrycia sytuacji opisanej w ww. punkcie Energy Fitness Club ma prawo do wyproszenia tych osób z klubu oraz nałożenia zakazu wstępu do wszystkich placówek występujących pod marką Energy Fitness Club. 

14.Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę w tym publikacje w sieci internetowej opinii mających negatywny wpływ na wizerunek marki Energy Fitness Club, Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo. W każdej sytuacji Klub może odmówić prawa wstępu takiej osoby do wszystkich placówek pod marką Energy Fitness Club. 

15.Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa lub odmowa prawa wstępu do Klubu nastąpi z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu. 

15.1. O wykluczeniu z Klubu lub odmowie prawa wstępu do Klubu klient zostanie powiadomiony ustanie lub drogą korespondencji mailowej lub telefonicznej przez pracownika Energy Fitness Club. 

16.Do sterownia sprzętem TV, klimatyzacją, muzyką, uprawniony jest jedynie pracownik Energy Fitness Club. 

17.Klient zobowiązany jest do przestrzegania innych zaleceń zamieszczonych na terenie Klubu a niezawartych w niniejszym Regulaminie. 

18.W celu uzyskania faktury za usługi świadczone przez Energy Fitness Club należy zgłosić ten fakt podczas dokonywania zakupu przed finalizacją transakcji oraz w recepcji Klubu podać dane niezbędne do jej wystawienia. Nie ma możliwości wystawienia FV na osobę inną niż faktycznie korzystającą z karnetu.

19.W przypadku zakupu dokonywanego w internetowym kanale sprzedaży (Energy Online) klient, akceptując regulamin, żąda wydania mu faktury zamiast paragonu i przesłania dokumentu drogą elektroniczną na adres mailowy podany w trakcie rejestracji konta na stronie www.energyfitness.pl. 

20.W celu odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość tj. poprzez system Energy Online należy w terminie 14 dni od dnia zakupu wysłać mail na adres bok@energyfitness.pl podając datę zakupu, identyfikator płatności oraz numer karty członkowskiej. 

20.1.Zwrot wpłaconej kwoty jest dokonywany tylko i wyłącznie poprzez system Przelewy24 na konto z którego dokonywana była transakcja. 

21.Zwrotu zakupionego w klubie karnetu można dokonać na podstawie oryginału paragonu fiskalnego/wystawionej FV w terminie 14 dni od dnia zakupu.

22.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz akceptacji przez klubowiczów. 

23.Klub informuje, iż przedmiotem umowy/oferty jest oferowanie następujących usług:

- edukacji ruchowej

- współzawodnictwa sportowego

- zajęć sportowych

- wydarzeń sportowych

- uprawiania sportu wyczynowego

24.Energy Fitness Club nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Wszelkie utwory wykorzystywane na terenie Klubu mają charakter prywatny. Uczestnik został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.

25.Teren Energy Fitness Club jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu klubu jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy klubu i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy przez osoby zatrudnione

26.Trener w Klubie prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle (również na siłowni), jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych ćwiczeń.  Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

27.Pracownik recepcji oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

28.Pracownik recepcji jak i pracownicy administracji wraz z osobami zarządzającymi mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.

28.1.Jeśli pracownik recepcji, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić

28.2.Pracownik recepcji, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.

29.W razie zmiany regulaminu Członek ma prawo rozwiązania umowy (jeżeli taka była zawarta w formie pisemnej) bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem, jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu. 

29.1.Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy (jeżeli taka była zawarta) wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu. 

30.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klub może być objęty monitoringiem przemysłowym. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu. 

31.Klient zobowiązany jest zakończyć ćwiczenia/trening 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub nie później niż o godzinie zamknięcia. 

31.1.Nieprzestrzeganie ww. punktu może skutkować wykluczeniem z klubu, a w przypadku kart partnerskich odmową korzystania z usług klubu. 

32.Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres bok@energyfitness.pl. 

33.Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Klubu, do którego klient uczęszcza lub na adres mailowy bok@energyfitness.pl 

33.1.Reklamacja musi zawierać dane identyfikacyjne klienta tj. imię i nazwisko, adres, numer karty członkowskiej, a w przypadku kart partnerskich adres mailowy służący jako login do systemu Energy Online oraz czytelny podpis klienta.

33.2.Odpowiedź na reklamację klient otrzymuje w formie maila lub w przypadku braku adresu mailowego na adres jaki widnieje w korespondencji. 

34.W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

35. Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r. 

35.1 W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 19.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu.

35.1.1 W obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 35.1.

35.1.2 Energy Fitness Club zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 35.1.1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego.

35.1.3 Osoby chcące korzystać z obiektu rekreacyjnie nie będą obsługiwane.

35.1.4 Jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym

35.1.5 Przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt 35.1.4 stan faktyczny uprawiania "sportu wyczynowego", "współzawodnictwo sportowe", "korzystanie z zajęć sportowych" lub "wydarzeń sportowych"

35.1.6 Przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów

35.1.7 W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu

35.1.8 Klientowi, któremu Energy Fitness Club nie jest w stanie świadczyć usług od 17.10.2020 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:

- iż są one realizowane zgodnie z punktem 35, podpunktami 35.1.1 – 35.1.6.

- są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności.

35.1.9 W przypadku zajęć sportowych, klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w punkcie 23 realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.