REGULAMIN ENERGY FITNESS CLUB

REGULAMIN ENERGY FITNESS CLUB

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Energy Fitness Club.

2. Energy Fitness Club, zwany dalej Klubem, świadczy usługi w zakresie: siłowni, basenu, zajęć fitness, masażu, porad dietetycznych, solarium. 

Administratorami danych osobowych są podmioty gospodarcze:

Energy S.C. ul. Grochowska 170A, 04-357 Warszawa; Energy 2 S.C. ul. St. Wojciechowskiego 37 lok. 48, 02-495 Warszawa; Energy 4 S.C. ul. W. Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa; Energy 6 S.C. ul. Senatorska 20, 00-095 Warszawa; będące właścicielami marki Energy Fitness Club /Energy Fitness Club tylko dla Kobiet / Energy Fitness Club Palace; których adres korespondencyjny to ul. Senatorska 20, 00-095 Warszawa.

2.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jako administratorzy danych osobowych, ww. spółki informują Pana/ Panią, iż:

- podanie danych jest dobrowolne,

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków w tym art. 74 ustawy o rachunkowości,

- w przypadku żądania usunięcia danych Klub na stałe blokuje wydaną kartę członkowską bez możliwości jej ponownej aktywacji,

-  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2.2. W jednym z celów opisanych w pkt. 2.1. należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres ul. Senatorska 20, 00-095 Warszawa lub mailem przesyłając skan pisma z własnoręcznym podpisem na adres odo@energyfitness.pl.

2.3. Klub nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

2.4. Klub za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności poprzez system Przelewy24.pl firmie DialCom24 Sp.  zo.o. z siedzibą w Poznaniu.

3. Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6) złożą na Kwestionariuszu Osobowym Klubu własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno - sportowych oraz osoby posiadające karty partnerskie lub w przypadku rejestracji i zakupu karnetu poprzez stronę www.energyfitness.pl zaznaczą checkbox wyboru iż zapoznali się z niniejszym Regulaminem.

3.1. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

3.2. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione przez Klub.

3.3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3.4. Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna.

4. Klienci korzystający z usług Klubu są zobowiązani do zakupienia wejścia jednorazowego lub Karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.energyfitness.pl w zakładce cennik. Wszelkie informacje podane w zakładkach innych niż „cennik” lub dedykowanych poszczególnym klubom mają charakter promocyjny, czasowy i nie łączą się z żadnymi innymi promocjami i/lub ofertami dostępnymi na rynku a dotyczącymi oferty któregokolwiek z klubów Energy Fitness Club.

4.1. Godziny otwarcia Klubu określone są na stronie internetowej www.energyfitness.pl oraz w każdym z Klubów i mogą ulec zmianie.

4.2. Osoby posiadające karty partnerskie zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu a także mogą posiadać konto w strefie Energy Online po uprzednim samodzielnym zarejestrowaniu się na stronie www.energyfitness.pl.

4.3. Wykupiony w klubie lub poprzez zakupy grupowe Karnet, jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę.

4.4. Karnet zakupiony na portalu zakupów grupowych typu Groupon, może być zakupiony i zrealizowany tylko i wyłącznie 1 raz w kwartale kalendarzowym. Jeśli data ważności karnetu zakupionego na portalu zakupów grupowych wykracza poza kwartał kalendarzowy, nowy karnet u pośrednika (portal zakupów grupowych) może zostać zakupiony w kolejnym kwartale kalendarzowym.

4.4.1. Zwrotu zakupionego karnetu w ramach zakupów grupowych, który nie został aktywowany, należy dokonać u pośrednika, który pobierał opłatę.

4.4.2. W przypadku zwrotu karnetu zakupionego w ramach zakupów grupowych i już aktywowanego, kwota jaką klient zapłacił portalowi pośredniczącemu jest pomniejszana o wykorzystany okres, koszty obsługi, założenia i utrzymywania konta w systemach a także o prowizję należną portalowi pośredniczącemu.

4.5. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

4.5.1. Karnet podstawowy zakupiony w klubie, online lub poprzez portal zakupów grupowych jest zawsze ważny 28 dni od daty zakupu (aktywacji, w przypadku karnetu zakupionego poprzez portale zakupów grupowych), a karnety długookresowe są wielokrotnością okresu podstawowego.

4.5.2. Karnety zakupione w formie voucheru prezentowego lub wygrane w konkursie organizowanym przez podmiot będący właścicielem marki Energy Fitness Club lub podmiot współpracujący są ważne 28 dni od daty aktywacji lub są wielokrotnością tego okresu w przypadku karnetów długookresowych.

4.5.3. Karnet open to karnet umożliwiający nieograniczone korzystanie z siłowni.

4.5.4. Dodatkowo klient może korzystać z zajęć fitness, jeśli są dostępne w klubie (nie dotyczy zajęć prowadzonych na basenie) oraz z sauny i masażera limfatycznego.

4.5.4. Karnet tzw. "STUDENT" to karnet dla osób uczących się w wieku od 16 do 26 r.ż. i upoważnia do wstępu pod warunkiem okazania ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

4.5.5. Karnet sieciowy to karnet umożliwiający korzystanie ze wszystkich klubów pod marką Energy Fitness Club i obejmuje korzystanie z siłowni oraz zajęć fitness jeśli są dostępne w klubie (nie dotyczy zajęć prowadzonych na basenie), sauny oraz masażera limfatycznego - rollen.

4.6. Zasada "zachowania ciągłości" w celu utrzymania stałej promocyjnej ceny, polega na przedłużaniu karnetu w sposób ciągły. Kolejny karnet może zostać opłacony z opóźnieniem jednak jego ważność musi rozpoczynać się od dnia następnego po zakończeniu ostatniego aktywnego karnetu.

4.6.1. Karnety sieciowe promocyjne zawsze obejmują usługi opisane w pkt. 4.5.5.

4.6.2. Karnet "Basen" umożliwia korzystanie z basenu, bez możliwości korzystania z siłowni, zajęć fitness jeśli są dostępne oraz sauny.

4.7. Karnet można zawiesić lub przedłużyć na podstawie druku ZUS ZLA wystawionego przez lekarza lub innego dokumentu potwierdzającego brak możliwości uprawiania aktywności sportowej. Dokument ten musi zawierać dane identyfikacyjne osoby(lekarza) go wystawiającej.

4.7.1. Maksymalny okres przedłużenia karnetu to okres zgodny z przedstawionym dokumentem, który należy przesłać na adres L4@energyfitness.pl.

4.7.2. Dokument dostarczony po zakończeniu ważności karnetu nie upoważnia do jego przedłużenia, chyba, że okres niezdolności rozpoczął się w trakcie trwania karnetu.

4.7.3. Energy Fitness Club zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu w okresie świątecznym (święta kościelne, państwowe) oraz w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów bądź z powodów innych, niezależnych od Klubu. Sytuacje takie nie powodują automatycznego wydłużenia okresu trwania karnetu jednak mogą być podstawą do złożenia reklamacji.

4.8. Karnet zakupiony w klubie Energy Fitness Club Palace jest aktywowany w momencie dokonywania zakupu oraz honorowany jest we wszystkich klubach.

4.9. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

4.10.Posiadanie konta w systemie Energy Online wymaga podania prawidłowych danych, przy czym niezbędne jest podanie adresu email będącego loginem do ww. systemu.

4.11. Konsekwencje w tym konsekwencje prawne podania nieprawidłowych danych ponosi klient.

5. Udostępnienie Karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu.

6. Zasady korzystania z Karnetów:

6.1. Klient, który posiada wykupiony Karnet może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach (jeśli są dostępne) w klubie w którym dokonał zakupu, zgodnie z rodzajem wykupionej usługi, po dokonaniu zapisu online.

6.1.1. Na zajęcia obowiązują zapisy, których można dokonywać maksymalnie z 7-io dniowym wyprzedzeniem na maksymalnie 7 zajęć. Wyjątek stanowi przełom miesiąca, kiedy grafiki są aktualizowane. Wówczas zapis będzie możliwy najpóźniej 1go dnia nowego miesiąca.

6.1.2. Osoba z Karnetem Energy Fitness Club która nie dokonała zapisu na zajęcia, zobowiązana jest do ustąpienia miejsca osobie zapisanej na zajęcia.

6.1.3.Osoby, które 3 krotnie nie będą obecne na zajęciach oraz nie odwołają rezerwacji, nie będą miały możliwości dokonywania zapisów przez okres ustalany indywidualnie (maksymalnie 90 dni).

6.1.4. Odwołana rezerwacja jest skuteczna, jeśli została dokonana na minimum 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.

6.1.5. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia mogą uczestniczyć w zajęciach po uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego dane zajęcia.

6.1.6. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.

6.1.7. W przypadku karnetu wejściowego (z limitem wejść), 1 wejście umożliwia wstęp na 1 godzinę zajęć fitness(jeśli są dostępne) lub siłownię.

7. Zasady dotyczące treningów personalnych:

7.1. Pakiet 5+1 gratis jest ważny przez 6 tygodni od daty zakupu,

7.2. Pakiet 10+3 gratis jest ważny 12 tygodni od daty zakupu.

7.3. Po upływie terminów ważności niewykorzystane treningi przepadają.

7.4. Odwołanie umówionego treningu personalnego winno nastąpić najpóźniej 5 godzin przed godziną rozpoczęcia treningu. W innym przypadku klub zastrzega sobie prawo do uznania treningu jako odbytego.

7.5. Gratisowe treningi w pakietach 5+1 oraz 10+3 to zawsze ostatnie treningi liczone po wykorzystaniu podstawowych 5-ciu lub 10-ciu w zależności od wykupionego pakietu.

8. W przypadku zgubienia Karty Klubowej Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji. Nowa Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu danych osobowych i numeru Karty Klienta oraz po uiszczeniu przez niego opłaty w wysokości 25 zł brutto.

8.1. Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać Karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu i następnie pozostawić go w recepcji w celu uzyskania kluczyka do szafki.

8.2. Pracownik Klubu w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do Klubu.

8.3. Po zakończonym treningu należy oddać w recepcji kluczyk i odebrać Karnet.

8.4. W przypadku zgubienia lub złamania kluczyka należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł brutto.

9. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora/trenera przed zajęciami.

9.1. W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu pracownikowi recepcji; nie później niż przed opuszczeniem klubu w dniu wystąpienia zdarzenia.

9.2. W przypadku niezachowania zapisów zawartych w pkt. 9 oraz pkt. 9.1. klient nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu.

10. Każdy z klientów powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce.

11. Na terenie całego Klubu bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne, z czystą białą podeszwą – inne od tego, w którym Klient przyszedł do Klubu. Zakazane są klapki, baletki, japonki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej. Na basenie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne (klapki antypoślizgowe) na całym obszarze od wejścia do obszaru basenu przy windach, także pod prysznicami oraz w toaletach. Klapki należy zdjąć bezpośrednio przed wejściem do wody. Niekorzystanie z klapek jest wyłączną decyzją klienta i na jego własną odpowiedzialność. W przypadku jakichkolwiek urazów klient nie może wnosić roszczeń, jeśli na terenie basenu przebywał na boso lub w obuwiu innym niż klapki antypoślizgowe.

12. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.

13. Na teren siłowni i sal fitness zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas zajęć obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

14. Ćwiczący są zobowiązani ćwiczyć w stroju sportowym i korzystać z ręcznika kładąc go na urządzeniach do ćwiczeń i matach.

15. Energy Fitness Club zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafików zajęć, instruktorów prowadzących zajęcia. Klub zastrzega sobie również prawo odwołania zajęć, jeśli na dany trening przyjdzie mniej niż 3 osoby. W zamian za to istnieje możliwość odrobienia zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na zajęciach fitness.

16. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy treningów zobowiązani są do utrzymania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

17. W salach treningowych należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag trenerów/instruktorów. Przy ćwiczeniu z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Niedopuszczalne są krzyki i rzucanie ciężarów oraz zachowania nieprzyzwoite.

18. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zachowania tolerancji i zrozumienia wobec siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły.

19. Energy Fitness Club nie wyraża zgody na prowadzenie przez klientów Klubu treningów personalnych osobom trzecim.

19.1. W przypadku wykrycia sytuacji opisanej w pkt. 19 Energy Fitness Club ma prawo do wyproszenia obu osób z klubu oraz nałożenia zakazu wstępu do wszystkich placówek występujących pod marką Energy Fitness Club.

20. Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę w tym publikacje w sieci internetowej nieprawdziwych opinii mających negatywny wpływ na wizerunek marki Energy Fitness Club, Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo. W każdej sytuacji Klub może odmówić prawa wstępu takiej osoby do wszystkich placówek pod marką Energy Fitness Club.

21. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa lub odmowa prawa wstępu do Klubu nastąpi z chwilą celowego naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu.

21.1. O wykluczeniu z Klubu lub odmowie prawa wstępu do Klubu klient zostanie powiadomiony ustnie lub drogą korespondencji mailowej lub telefonicznej przez pracownika Energy Fitness Club.

22. Do sterownia sprzętem TV, klimatyzacją, muzyką, uprawniony jest jedynie pracownik Energy Fitness Club.

23. Klient zobowiązany jest do przestrzegania innych zaleceń zamieszczonych na terenie Klubu a niezawartych w niniejszym Regulaminie.

24. W celu uzyskania faktury za usługi świadczone przez Energy Fitness Club należy w recepcji Klubu pozostawić dane niezbędne do jej wystawienia wraz z oryginałem paragonu fiskalnego w terminie nie późniejszym niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano zakupu. (Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Faktury wystawiane są w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

25. W przypadku zakupu dokonywanego w internetowym kanale sprzedaży ( Energy Online)klient, akceptując regulamin, żąda wydania mu faktury zamiast paragonu i przesłania dokumentu drogą elektroniczną na adres mailowy podany w trakcie rejestracji konta na stronie www.energyfitness.pl.

25.1. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość tj. poprzez system Energy Online należy w terminie 14 dni od dnia zakupu wysłać mail na adres online@energyfitness.pl podając datę zakupu, identyfikator płatności oraz numer karty członkowskiej jeśli takową posiada.

25.2. Zwrot wpłaconej kwoty jest dokonywany tylko i wyłącznie poprzez system Przelewy24 na konto z którego dokonywana była transakcja w ciągu 14 dni.

26. Zwrotu zakupionego w klubie karnetu/pakietu treningów można dokonać na podstawie oryginału paragonu fiskalnego/wystawionej fv lub innego akceptowalnego dokumentu np. potwierdzenie dokonania płatności kartą, w terminie 14 dni od dnia zakupu.

27. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.

28. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

29. Energy Fitness Club nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Wszelkie utwory wykorzystywane na terenie klubu mają charakter prywatny. Uczestnik został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.

30. Teren Energy Fitness Club jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu klubu, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy klubu i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy przez osoby zatrudnione

31. Trener w Klubie prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle (również na siłowni), jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych ćwiczeń. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

32. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.

33. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

34. Każda osoba, która przebywa w placówce dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu placówki, a która nie wykupiła karnetu na określone zajęcia staje się automatycznie klientem PREMIUM, któremu przysługuje specjalna oferta otoczenia opieką i wdrożenia w zasady funkcjonowania placówki, na zasadach indywidualnego przeprowadzenia przez struktury i procedury obowiązujące na terenie klubu/szkoły oraz poświęcenia czasu na indywidualne rozwianie wszelkich wątpliwości. Oferta ta jest określona w specjalnym cenniku i kosztuje 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu liczoną od momentu wejścia. Oferta jest skierowana do wszystkich tych, którzy nie są zainteresowani korzystaniem z podstawowych usług, a jedynie poznaniem zasad funkcjonowania klubu. Ze względu na ograniczone zasoby ludzkie i produktywność personelu, zajmując się klientem PREMIUM, nie może on poświęcić uwagi na wykonywanie swoich obowiązków . Klient, który nie wykupił aktualnego karnetu, a przebywa na terenie placówki powyżej 2 minut zostaje poinformowany o specjalnej ofercie. W przypadku niezaakceptowania warunków oferty jest proszony o opuszczenie lokalu. W przypadku pozostania na jego terenie mimo poinstruowania o usłudze, zostanie on obciążony należnością za każdą godzinę wg specjalnego cennika (tj. 100 zł za godzinę), ze względu na mimowolne zajmowanie uwagi pracownika. Informujemy, że skorzystanie z usługi i nieuiszczenie opłaty narusza postanowienia Kodeksu Cywilnego. W przypadku braku spłaty dług zostanie wystawiony na giełdzie długów, sprawa zostanie powierzona kancelarii windykacyjnej i/lub dane dłużnika zostaną opublikowane w  bazie długów, a także powiadomione odpowiednie służby, a czyn ten zakwalifikowany jako kradzież. Informujemy również, iż w przypadku, gdy administracja lub kierownictwo stwierdzi, iż wystąpiły przesłanki ku temu, by ocenić osobę kwalifikującą się pod ofertę PREMIUM jako osobę, która potencjalnie chce naruszyć mir domowy, skorzystać (kwalifikować się pod skorzystanie) z usługi PREMIUM, a w efekcie za nią nie zapłacić, jest zobowiązana do rejestrowania całości zdarzenie, w celach dowodowych i bezpieczeństwa pozostałych klientów lub celach dowodowych na potrzeby ewentualnych roszczeń. W wyjątkowych sytuacjach kierownik placówki może zwolnić dowolną osobę z opłat.

35. Pracownik recepcji oraz trener/instruktor mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

36. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.

37. Jeśli pracownik recepcji, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić.

38. Pracownik recepcji, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.

28. W razie zmiany regulaminu Członek ma prawo rozwiązania umowy (jeżeli taka była zawarta w formie pisemnej)bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem, jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.

28.1. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy (jeżeli taka była zawarta) wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

29. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klub może być objęty monitoringiem przemysłowym. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu.

30. Klient zobowiązany jest zakończyć ćwiczenia/trening 15 minut przed zamknięciem klubu i opuścić klub nie później niż o godzinie zamknięcia.

31. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres kontakt@energyfitness.pl.

32. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres klubu, do którego klient uczęszcza lub skanem pisma na adres mailowy reklamacje@energyfitness.pl

33.1. Reklamacja musi zawierać dane identyfikacyjne klienta tj. imię i nazwisko, adres mailowy, numer karty członkowskiej, a w przypadku kart partnerskich adres mailowy służący jako login do systemu Energy Online , opis zaistniałej sytuacji oraz czytelny podpis klienta.

33.1.2. Korespondencja niespełniająca wymogu opisanego w pkt. 33.1. może pozostać bez rozpatrzenia.

33.1.3. Energy Fitness Club niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

33.1.4. Energy Fitness Club nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, stosownie do treści przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823).

34. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

REGULAMIN KARNETU SENIOR OBOWIĄZUJĄCEGO W KLUBACH ENERGY FITNESS CLUB

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Energy Fitness Club korzystających z karnetu „SENIOR”, a nadrzędnym jest Regulamin Energy Fitness Club który każdy klient zobowiązany jest przestrzegać..

2. Energy Fitness Club, zwany dalej Klubem, świadczy usługi w zakresie: siłowni, basenu, zajęć fitness, masażu, porad dietetycznych, solarium. Administratorami danych

osobowych są podmioty gospodarcze:

Energy S.C. ul. Grochowska 170A, 04-357 Warszawa; Energy 2 S.C. ul. St. Wojciechowskiego 37 lok. 48, 02-495 Warszawa; Energy 4 S.C. ul. W. Żuławskiego 2, 02-641

Warszawa; Energy 6 S.C. ul. Senatorska 20, 00-095 Warszawa; będące właścicielami marki Energy Fitness Club /Energy Fitness Club tylko dla Kobiet / Energy Fitness

Club Palace; których adres korespondencyjny to ul. Senatorska 20, 00-095 Warszawa.

2.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jako administratorzy danych osobowych, ww. spółki informują Pana/ Panią, iż:

- podanie danych jest dobrowolne,

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków w tym art. 74

ustawy o rachunkowości,

- w przypadku żądania usunięcia danych Klub na stałe blokuje wydaną kartę członkowską bez możliwości jej ponownej aktywacji,

- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

2.2. W jednym z celów opisanych w pkt. 2.1. należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres ul. Senatorska 20, 00-095

Warszawa lub mailem przesyłając skan pisma z własnoręcznym podpisem na adres odo@energyfitness.pl.

2.3. Klub nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną

zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

2.4. Klub za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności poprzez system Przelewy24.pl firmie

DialCom24 Sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu.

3. Z karnetu „SENIOR” mają prawo korzystać wszyscy chętni których wiek w dniu zakupu karnetu to 60 lat, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym

Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6) złożą na Kwestionariuszu

Osobowym Klubu własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno - sportowych i zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

3.1. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną

odpowiedzialność.

3.2. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione przez Klub.

4. Godziny otwarcia Klubu określone są na stronie internetowej www.energyfitness.pl oraz w każdym z Klubów i mogą ulec zmianie.

4.1. Karnet, jest imienny i ważny wyłącznie z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać

jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę.

4.2. Karnet wystawiany jest na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

4.2.1. Karnet jest zawsze ważny 28 dni od daty zakupu.

4.2.2. Karnet zakupiony w formie voucheru prezentowego lub wygrane w konkursie organizowanym przez podmiot będący właścicielem marki Energy Fitness Club lub

podmiot współpracujący są ważne 28 dni od daty aktywacji lub są wielokrotnością tego okresu w przypadku karnetów długookresowych.

4.2.3. Karnet „SENIOR” to karnet umożliwiający korzystanie z siłowni oraz zajęć fitness jeśli są dostępne w klubie (nie dotyczy zajęć prowadzonych na basenie).

Dodatkowo, jeśli w danym obiekcie są dostępne, klient może korzystać w ramach karnetu z sauny oraz masażera limfatycznego - rollen.

4.2.4. KARNET upoważnia do korzystania z usług klubu do godziny 15:00 co oznacza, że do tej godziny klient zobowiązuje się opuścić klub. W weekendy karnet

obowiązuje w godzinach otwarcia klubu.

4.3. W przypadku opuszczenia klubu po godzinie 15:00 klient zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 25 pln brutto jako opłatę za dodatkowe wejście.

4.4. Karnet można zawiesić lub przedłużyć na podstawie druku ZUS ZLA wystawionego przez lekarza lub innego dokumentu potwierdzającego brak możliwości

uprawiania aktywności sportowej. Dokument ten musi zawierać dane identyfikacyjne osoby(lekarza) go wystawiającej.

4.4.1. Maksymalny okres przedłużenia karnetu to okres zgodny z przedstawionym dokumentem, który należy przesłać na adres L4@energyfitness.pl.

4.4.2. Dokument dostarczony po zakończeniu ważności karnetu nie upoważnia do jego przedłużenia, chyba, że okres niezdolności rozpoczął się w trakcie trwania

karnetu.

4.4.3. Energy Fitness Club zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu w okresie świątecznym (święta kościelne, państwowe) oraz w każdym innym dniu, jeżeli

wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów bądź z powodów innych, niezależnych od Klubu.

Sytuacje takie nie powodują automatycznego wydłużenia okresu trwania karnetu jednak mogą być podstawą do złożenia reklamacji.

4.5. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

4.6. Posiadanie konta w systemie Energy Online wymaga podania prawidłowych danych przy czym niezbędne jest podanie adresu email będącego loginem do ww.

systemu.

4.7. Konsekwencje w tym konsekwencje prawne podania nieprawidłowych danych ponosi klient.

5. Udostępnienie Karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu.

6. Zasady korzystania z Karnetów:

6.1. Klient, który posiada wykupiony Karnet może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach(jeśli są dostępne), zgodnie z rodzajem wykupionej usługi,

po dokonaniu zapisu online.

6.1.1. Na zajęcia obowiązują zapisy, których można dokonywać maksymalnie z 7-io dniowym wyprzedzeniem na maksymalnie 7 zajęć. Wyjątek stanowi przełom

miesiąca, kiedy grafiki są aktualizowane. Wówczas zapis będzie możliwy najpóźniej 1go dnia nowego miesiąca.

6.1.2. Osoba z Karnetem Energy Fitness Club która nie dokonała zapisu na zajęcia, zobowiązana jest do ustąpienia miejsca osobie zapisanej na zajęcia.

6.1.3. Osoby, które 3 krotnie nie będą obecne na zajęciach oraz nie odwołają rezerwacji, nie będą miały możliwości dokonywania zapisów przez okres ustalany

indywidualnie (maksymalnie 90 dni).

6.1.4. Odwołana rezerwacja jest skuteczna, jeśli została dokonana na minimum 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.

6.1.5. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia mogą uczestniczyć w zajęciach po uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego dane zajęcia.

6.1.6. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w

zajęciach.

7. W przypadku zgubienia Karty Klubowej Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji. Nowa Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu

danych osobowych i numeru Karty Klienta oraz po uiszczeniu przez niego opłaty w wysokości 25 zł brutto.

7.1. Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać Karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu i następnie pozostawić go w recepcji w celu uzyskania

kluczyka do szafki.

7.2. Pracownik Klubu w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo

odmówić wpuszczenia Klienta do Klubu.

7.3. Po zakończonym treningu należy oddać w recepcji kluczyk i odebrać Karnet.

7.4. W przypadku zgubienia lub złamania kluczyka należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł brutto.

8. Klient korzystający z karnetu „SENIOR” zobowiązany jest do przestrzegania REGULAMINU Energy Fitness Club dostępnego w klubie oraz na stronie internetowej

www.energyfitness.pl w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.