REGULAMIN - KUPONY RABATOWE

REGULAMIN KUPONÓW RABATOWYCH


Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w Energy Fitness Club

I. Słownik pojęć używanych w Regulaminie:

Kupon rabatowy - kupon rabatowy, uprawniający klienta który otrzymał kod na własny adres mailowy zarejestrowany w systemie sprzedawcy; do jego realizacji w dowolnej placówce Energy Fitness Club, w postaci zniżki lub promocyjnej usługi wymienionej na kuponie. Wyjątek stanowi kupon „Pakiet Startowy Przyjaciel” który osoba obdarowana może przekazać dowolnej osobie która nie była nigdy klientem marki Energy Fitness Club.
Sprzedawca - Energy S.C. ul. Grochowska 170A, 04-357 Warszawa; Energy 2 S.C. ul. St. Wojciechowskiego 37 lok. 48, 02-495 Warszawa; Energy 4 S.C. ul. W. Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa; Energy 6 S.C. ul. Senatorska 20, 00-095 Warszawa; będące właścicielami marki Energy Fitness Club /Energy Fitness Club tylko dla Kobiet / Energy Fitness Club Palace; których adres korespondencyjny to ul. Senatorska 20, 00-095 Warszawa.
Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje na adres mailowy zarejestrowany w systemie Sprzedawcy w ramach promocji Kupon rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;
Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich jednostkach Energy Fitness Club
Ważność – data, do której można zrealizować kod rabatowy i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu;
II. Warunki ogólne.
1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kuponu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem. 
2. Kupon rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów i/lub usług opisanych na kuponie rabatowym.

3. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kupon rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy Kupon rabatowy jest jednokrotnego użytku. 
6. Ważność Kuponu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi i jest komunikowana na każdym kuponie.
III. Zasady przekazania i korzystania z Kuponu rabatowego.
1. Udostępnienie Kuponu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta zarejestrowany w systemie Sprzedawcy lub przez udostępnienie Kuponu rabatowego podczas organizowanej przez Energy Fitness Club promocji.
2. Skorzystanie z przesłanego Kuponu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kuponu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie przekazywać Kuponu rabatowego podczas dokonywania zakupu u Sprzedawcy. 
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kuponu rabatowego należy posiadać fizycznie wydrukowany kupon w chwili dokonywania zakupu u Sprzedawcy. 
4. Przekazanie Kuponu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie standardowych cennikowych wartości do wartości wymienionej na Kuponie rabatowym.Kupon rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów wymienionych na kuponie. 
5. Przy dokonywaniu zakupu online poprzez strefę Energy Online lub inne portale pośredniczące np. Groupon.pl nie można skorzystać z otrzymanego Kuponu rabatowego. 
6. Kupony rabatowe na karnety, wejścia jednorazowe oraz rabaty na karnety i wejścia jednorazowe nie sumują się ze sobą w żadnej konfiguracji. W zakupie karnetu lub wejścia jednorazowego może zostać wykorzystany tylko jeden Kupon rabatowy.
8. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności. 
IV. Reklamacje i zwrot towarów.
Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Energy Fitness Club regulamin.php. 
V. Postanowienia końcowe.
1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu zakupu. 
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem regulamin-kupony-rabatowe.php
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin Energy Fitness Club, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 
4. Regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2019 r.